Wewnętrzny system informacyjny FINIDRu

To narzędzie zostało przygotowane w celu składania zawiadomień dotyczących podejrzenia o nielegalne działanie, o którego popełnieniu zgłaszający dowiedział się w związku z pracą albo inną podobną czynnością, a które ma cechy czynu karalnego lub wykroczenia, albo zalicza się do któregoś z ustalonych obszarów. Są nimi ochrona porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa, życia i zdrowia, ochrona środowiska naturalnego, ochrona konsumenta, ochrona danych osobowych, ochrona mienia, oszustwa finansowe i korupcja itp.

 

Informacje przed złożeniem zawiadomienia

Zgłaszający jakiekolwiek podejrzenie o nielegalne działanie musi w czasie zawiadamiania działać w dobrej wierze i mieć poważny powód, aby przypuszczać, że składane przez niego zawiadomienie opiera się o wiarygodne, rzeczywiste i prawdziwe fakty.

Nie można zgłaszać faktów świadomie nieprawdziwych lub działać za pośrednictwem zawiadomienia na swoje własne dobro. Takie działanie może być sankcjonowane.

Przy uzyskiwaniu informacji dokumentujących prawdziwość zgłaszanego zdarzenia, zgłaszający nie powinien dopuszczać się działania, które mogłoby mieć charakter czynu karalnego.

 

Możliwości złożenia zawiadomienia:

1. Wewnętrzny system informacyjny:

 • Elektronicznie na e-mail:           whistleblowing@finidr.cz
 • Telefonicznie na numer:          +420 558 772 189 / +420 558 772 147
 • Pisemnie na adres:            WHISTLEBLOWING
                                                FINIDR, s.r.o.
                                                Lípová 1965
                                                Český Těšín
                                                 737 01
 • Osobiście: po umówieniu się pod jednym z wyżej wymienionych nr telefonicznych lub adresów e-mailowych

2. Wewnętrzny system informacyjny:

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Informacje, które zawiadomienie powinno zawierać:

 1. Obszar zgłaszanego nielegalnego działania.
 2. Kiedy doszło do nielegalnego działania (data, czas, ewentualnie okres).
 3. Miejsce nielegalnego działania.
 4. Kto jest podejrzany o nielegalne działanie.
 5. Sposób w jaki doszło do nielegalnego działania.
 6. Szczegóły o krokach, które zostały podjęte w związku z nielegalnym działaniem.
 7. Oszacowanie szkody spowodowanej przez nielegalne działanie.
 8. Komu, kiedy i w jaki sposób nielegalne działanie było jeszcze zgłoszone.
 9. Dokumentacja nielegalnego działania, jeżeli jest do dyspozycji. Jeżeli dokumentacja nie jest dostępna, ale istnieje, trzeba podać, o jaką dokumentację chodzi i gdzie jest przechowywana.
 10. Dane kontaktowe zgłaszającego (imię i nazwisko, data urodzenia, adres kontaktowy).

Zakres i jakość przedstawionych informacji może mieć pozytywny wpływ na sposób postępowania z zawiadomieniem.

 

Co będzie dalej:

Zgłaszający będzie poinformowany o przyjęciu i załatwieniu zawiadomienia w ustalonych terminach. Zgłaszający po sprawdzeniu treści zawiadomienia może być poproszony o jego uzupełnienie lub o bliższe wyjaśnienie przekazanych informacji.*

*Nie dotyczy, jeżeli zgłaszający występuje o niepowiadamianie albo tożsamość zgłaszającego nie jest znana, albo jego kontaktowanie się mogłoby prowadzić do zagrożenia jego interesów polegających na ochronie jego tożsamości lub do zagrożenia ochrony jego danych osobowych.