1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY PRZY WYKONYWANIU DZIEŁA, WYMAGANA WSPÓŁPRACA

1.1      Wykonawca zobowiązuje się do właściwego wykonania przedmiotu dzieła na ryzyko i koszty własne i do oddania go zamawiającemu w uzgodnionym terminie. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu dzieła i do zapłacenia za niego ceny umownej.

1.2 Definicje pojęć:

–    oferta cenowa: jest ofertą cenową wykonawcy opracowaną na podstawie zapytania ofertowego zamawiającego.

–    umowa o dzieło: jest wzajemną umową między stronami umowy jako wynik dwustronnych negocjacji stron, na podstawie których powstają zobowiązania między stronami, szczególnie z jednej strony do wykonania na swój koszt i ryzyko dzieła dla strony drugiej oraz zobowiązanie drugiej strony do odebrania dzieła i zapłacenia ceny i to wszystko na warunkach uzgodnionych w umowie. Przez umowę o dzieło rozumie się również częściową umowę o dzieło. Umowa o dzieło powstaje przez potwierdzenie oferty cenowej wykonawcy ze strony zamawiającego.

–     termin realizacji: czas uzgodniony między wykonawcą, a zamawiającym po potwierdzeniu oferty cenowej wykonawcy i powstaniem umowy, jako termin do kiedy wykonawca spełni swoje zobowiązanie dotyczące wykonania dzieła.

–  zamówienie: zamówienie zamawiającego zawierające informacje i dane potrzebne do wykonania dzieła oraz wszystkie zmiany w stosunku do aktualnych Warunków Handlowych wykonawcy, jeżeli przez akceptację ze strony wykonawcy powstanie umowa o dzieło.

–    dokumentacja wykonawcza: kompletna dokumentacja drukarska w postaci elektronicznej. Pliki w formacie PDF łącznie ze wszystkimi czcionkami utworzone standardowym, legalnym oprogramowaniem. Inny rodzaj dokumentacji drukarskiej musi być wcześniej zatwierdzony przez wykonawcę.

–    legalne oprogramowanie: oryginalne i prawnie użytkowane oprogramowanie na podstawie umowy licencyjnej i zgodnie z nią.

–    ploter: próbny wydruk dokumentów do druku przygotowanych do wydruku. Ten druk nie jest wykonywany na maszynie drukarskiej i nie służy jako wzór kolorystyczny.

–    podglądy: elektroniczny podgląd dokumentów do druku przygotowanych do wydruku.

–    podglądy korekt: elektroniczne podglądy dokumentów do druku i do wymiany wadliwych części dokumentów do druku przygotowanych do wydruku.

–    szyldy: komplet szyldów wydrukowanych z nakładu.

–    dzień roboczy: przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem soboty, niedzieli albo dnia, w którym wypada święto państwowe.

–    czas pracy: odcinek czasu w ramach dnia roboczego i to od godz. 6:30 do 15:30, w ramach których strony umowy powinny wykonywać czynności prawne i inne według tej umowy tak, aby terminy ustalone w tej umowie zostały zachowane.

–    do terminów ustalonych w umowie zaliczają się tylko dni robocze, jeżeli w umowie albo w tych warunkach nie podano inaczej. Strony umowy są zobowiązane wykonywać czynności prawne i inne zgodnie  tą umową w czasie pracy.

1.3   Fazy wykonania dzieła:

1)     przekazanie dokumentów do druku przez zamawiającego – obligatoryjnie (ust. 1.4)

2)     kontrola dokumentów do druku przez wykonawcę – obligatoryjnie (ust. 1.5)

3)     korekta dokumentów do druku – obligatoryjnie (ust. 1.6 do 1.9)

4)     elektroniczne przesłanie podglądu korekt – fakultatywnie (ust. 1.10)

5)     przesłanie podglądów – fakultatywnie (1.11)

6)     przesłanie wydruków z plotera – fakultatywnie (ust. 1.12)

7)     przesłanie szyldów – fakultatywnie (ust. 1.13)

8)     dokończenie dzieła (druk) i jego przekazanie – obligatoryjnie (ust. 1.15 i art. 3)

1.4          Zamawiający ma obowiązek przekazać wykonawcy w terminie ustalonym w umowie o dzieło (Przekazanie dokumentów do druku) dokumenty do druku w ilości i jakości niezbędnej do właściwego wykonania przedmiotu dzieła, wykonane za pomocą legalnego oprogramowania, a jeżeli zamawiający nie spełni wyżej wymienionych obowiązków, znajdzie się w sytuacji będącej opóźnieniem. Zamawiający nie jest upoważniony do zmieniania dokumentów do druku po tym, kiedy zgodnie z umową przekaże je wykonawcy, z wyjątkiem przypadków wiążąco ustalonych w tych Warunkach Handlowych, a wykonawca jest upoważniony wykonać dzieło na podstawie dokumentów do druku przekazanych przez zamawiającego.

1.5          Po otrzymaniu dokumentów do druku wykonawca jest zobowiązany wykonać ich kontrolę. Jeżeli przy tej kontroli zostanie stwierdzone, że dokumenty są wadliwe, to wykonawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki przesłać zamawiającemu pisemny protokół o usterkach w dokumentach. Wykonawca nie odpowiada za wady dzieła, które wynikają z wadliwych dokumentów do druku, jeżeli z uwzględnieniem charakteru wad przy dołożeniu odpowiedniej staranności, te wady nie mogły być stwierdzone podczas kontroli.

1.6          Zamawiający ma obowiązek w terminie do 1 dnia od otrzymania protokołu o usterkach przesłać wykonawcy poprawione części dokumentów do druku, ewentualnie nowe dokumenty do druku albo poinformować wykonawcę na piśmie, że trwa przy wykonaniu dzieła na podstawie wadliwych dokumentów. Jeżeli z zakresu korekty wynika, że liczba stron do wymiany w ramach poprawionej części dokumentów do druku przekroczy 10, to wykonawca ma prawo domagać się przekazania nowych dokumentów do druku. Poprawione części dokumentów do druku muszą zawierać dane specyfikujące o tym, jakie korekty były wykonane i w których częściach dokumentów do druku korekty mają być uwzględnione. Bez tej specyfikacji uważa się, że zamawiający nie dopełnił swojego obowiązku wykonania korekty dokumentów do druku, a wykonawca ma prawo domagać się nadesłania nowych poprawionych części dokumentów do druku z dokładną specyfikacją. W przypadku, gdy zamawiający trwa przy wykonaniu dzieła na podstawie wadliwych dokumentów, ma obowiązek zapłacić wykonawcy wszystkie dodatkowe koszty, które dla niego w związku z tym powstaną. Jeżeli na podstawie wadliwych dokumentów nie można wykonać dzieła, to wykonawca jest upoważniony do odstąpienia od umowy. Tak poprawionych dokumentów do druku nie można już dalej zmieniać z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1.10 i 1.12 tego artykułu.

1.7          Wykonawca i zamawiający mogą uzgodnić, że wykonawca wykona korektę dokumentów do druku albo przygotuje dokumenty do druku według pisemnych wskazówek zamawiającego i to za odpłatnością ustaloną w ust. 1.8.

1.8          Jeżeli wykonawca wykona zaliczenie poprawionych części dokumentów do druku do dokumentów do druku według ust. 1.6 albo korektę lub wykonanie dokumentów do druku według ust. 1.7, to zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy wynagrodzenie, które będzie wyliczone jako iloczyn liczby godzin wykazanych przez wykonawcę i stawki w wysokości 400 Kč za godzinę. Zapłata zgodnie z poprzednim zdaniem nie będzie jednak wymagana przy zakresie korekty dokumentów do druku mniejszym od 10 stron. Zapłata będzie naliczona zamawiającemu przez wykonawcę razem z ceną dzieła, jeżeli między wykonawcą, a zamawiającym na piśmie nie zostanie uzgodnione inaczej.

1.9          Wykonawca ma prawo do rekompensaty kosztów związanych z przerwaniem wykonywania dzieła, jeżeli dzieło było przerwane na skutek opóźnienia zamawiającego z realizacją jego zobowiązań zgodnie z ust. 1.4 do 1.13 tego artykułu i to w wysokości ustalonej kwotą ryczałtową odpowiadającą 0,1% ceny dzieła za każdy dzień opóźnienia. Ponadto wykonawca ma prawo do rekompensaty części ceny dzieła za część dzieła wykonaną na podstawie wadliwych dokumentów do druku i to do czasu, kiedy ich niezgodność mogła być stwierdzona przez wykonawcę. Prawo wykonawcy do rekompensaty szkody nie wiąże się z powyższym.

1.10      W przypadku, gdy zamawiający wykona korektę dokumentów do druku zgodnie z ust. 1.5 do 1.12 tego artykułu, może równocześnie z przekazaniem części dokumentów do druku, wymagać od wykonawcy nadesłania elektronicznego podglądu korekt. Jeżeli zamawiający do 1 dnia od doręczenia elektronicznych podglądów korekt nie przekaże na piśmie swoich zastrzeżeń do tych podglądów, to uważa się, że zatwierdza podglądy wspomnianych korekt.

1.11      Jeżeli jest to wiążąco ustalone w umowie, to wykonawca ma obowiązek wysłać zamawiającemu podglądy. Zamawiający ma obowiązek ustosunkować się na piśmie bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 1 dnia od doręczenia podglądów, czy je zatwierdza, ewentualnie w tym terminie musi poinformować wykonawcę na piśmie o swoich zastrzeżeniach i przesłać wykonawcy poprawione części dokumentów do druku razem ze specyfikacją; ust. 1.6 stosuje się podobnie. Po wykonaniu tej korekty dokumentów do druku nie można już zmieniać dokumentów ze strony zamawiającego z wyjątkiem określonym w ust. 1.12.

1.12      Jeżeli jest to wiążąco ustalone w umowie, to wykonawca ma obowiązek przesłać zamawiającemu wydruk z plotera razem z protokołem o usterkach dokumentów i to do 3 dni od doręczenia dokumentów do druku. Wykonawca nie wysyła zamawiającemu wydruku z plotera zgodnie  poprzednim zdaniem, jeżeli dokumenty do druku mają takie wady, które uniemożliwiają wykonanie wydruku z plotera. W tym przypadku wykonawca wysyła zamawiającemu tylko protokół o usterkach i ma obowiązek przesłać zamawiającemu wydruk z plotera w terminie do 3 dni od doręczenia poprawionych dokumentów zamawiającego do druku. Zamawiający ma obowiązek ustosunkowania się na piśmie bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 3 dni od doręczenia wydruku z plotera, czy go zatwierdza, ewentualnie w tym terminie musi poinformować wykonawcę na piśmie o swoich zastrzeżeniach i przesłać wykonawcy poprawione części dokumentów do druku razem ze specyfikacją; ust. 1.6 stosuje się podobnie. Po wykonaniu tej korekty dokumentów do druku nie można zmieniać dokumentów do druku ze strony zamawiającego.

1.13      Jeżeli jest to wiążąco ustalone w umowie, to wykonawca ma obowiązek przesłać zamawiającemu wydruki szyldów. Zamawiający ma obowiązek ustosunkowania się na piśmie bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 2 dni od doręczenia szyldów, czy je zatwierdza, ewentualnie w tym terminie musi poinformować wykonawcę na piśmie o swoich zastrzeżeniach. Jeżeli zamawiający wymaga wykonania wydruku próbnego, ma obowiązek zapłacić wykonawcy wszystkie związane z tym koszty, z wyjątkiem przypadków, kiedy chodzi o wady dzieła powstałe na skutek naruszenia obowiązków wykonawcy przy wykonywaniu dzieła.

1.14      Wady dzieła, które mogły być stwierdzone przez zamawiającego przy kontroli podglądów według ust. 1.11, wydruków z plotera według ust. 1.12, szyldów według ust. 1.13 lub podglądów korekt według ust. 1.10 przy dołożeniu niezbędnej staranności, zamawiający musi zgłosić najpóźniej w terminie ustalonym w tych punktach do zatwierdzenia i jeżeli zamawiający tak nie uczyni w tym terminie, to później nie ma prawa w zakresie tych wad zgłaszać do wykonawcy roszczeń wynikających z tytułu odpowiedzialności za wady.

1.15      Termin przekazania dzieła uzgodniony w umowie może być jednostronnie zmieniony ze strony wykonawcy, jeżeli zamawiający nie dotrzyma terminu ustalonego na wykonanie jego obowiązków zapisanych w umowie albo w ust. 1.4 do 1.13 tego artykułu Warunków Handlowych, albo w przypadku, gdy zamawiający (lub wykonawca według ust. 1.7) wykonuje korektę dokumentów do druku. Wykonawca ma obowiązek zgłosić zamawiającemu nowy termin przekazania, który ustali. Jeżeli nie dojdzie ze strony wykonawcy do zmiany terminu przekazania, obowiązuje termin ustalony w umowie. Termin przekazania dzieła ustalony w umowie jest jednak niezmienny ze strony wykonawcy, jeżeli w umowie o dzieło był wiążąco ustalony termin przekazania dokumentów do druku, ewentualnie również termin zatwierdzenia podglądów, wydruków z plotera i termin zatwierdzenia szyldów, a te terminy są dotrzymane ze strony  zamawiającego, nie jest wykonywana korekta dokumentów do druku i nie doszło do zmiany wymagań dotyczących wykonania dzieła (szczególnie specyfikacji technicznej) ze strony  zamawiającego.

1.16      Jeżeli któraś ze stron umowy przekroczy któryś z terminów ustalonych w ust. 1.4 do 1.12 o więcej, niż pięciokrotność ustalonego czasu, to chodzić będzie o poważne naruszenie warunków umowy, a druga strona umowy będzie upoważniona do odstąpienia od umowy, jeżeli strony umowy nie postanowią o przedłużeniu terminu.

1.17      Jeżeli dokumenty do druku są dostarczone przez zamawiającego w postaci innej, niż elektroniczna, a zamawiający nie wymaga ich zwrotu w terminie 3 miesięcy od odebrania dzieła przez zamawiającego, to wykonawca jest upoważniony przez zamawiającego do zapewnienia likwidacji dokumentów do druku bez prawa zamawiającego do rekompensaty szkody.

 1.18   Dane tworzące elektroniczne dokumenty do druku będą u wykonawcy archiwizowane w czasie jednego roku ze względu na ewentualne dodruki dzieła, a po jego upływie wykonawca jest upoważniony przez zamawiającego do zapewnienia ich likwidacji. Wykonawca nie odpowiada jednak za uszkodzenie albo utratę dokumentów do druku i ma prawo domagania się od zamawiającego nowych dokumentów do druku w celu wykonania dodruku.

1.19    Zamawiający ma obowiązek zapewnić, aby publikacja zawierała dane określone w Dzienniku Ustaw (§ 2 ustawy nr 37/1995 Dziennika Ustaw).

1.20    Wykonawca będzie oznaczony w publikacji w następujący sposób:

Tisk a vazba:  Finidr, s.r.o., Český Těšín.

1.21    W przypadku niedotrzymania postanowienia 1.20 wykonawca zastrzega sobie prawo uzupełnienia brakujących danych.

 

2. WARUNKI DOSTAWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1      Wykonawca jest upoważniony do wystawienia rachunku na cenę dzieła za wykonanie przedmiotu dzieła w dniu, kiedy spełni swój obowiązek zrealizowania przedmiotu umowy w formie właściwego ukończenia oraz przekazania zamawiającemu przedmiotu realizacji umowy na warunkach określonych w Umowie o dzieło.

2.2      Zamawiający dostaje się do opóźnienia z odebraniem przedmiotu dzieła, jeżeli wbrew swym obowiązkom nie odbierze od wykonawcy odpowiednio zaoferowanego mu przedmiot dzieła. W razie zalegania ze strony zamawiającego z odebraniem przedmiotu dzieła wykonawca jest upoważniony do fakturowania ceny przedmiotu dzieła w dniu, kiedy to zamawiający wszedł w stan opóźnienia z odebraniem przedmiotu dzieła.

2.3      Cena dzieła jest płatna na podstawie faktury – dokumentu podatkowego wykonawcy, którą zamawiający zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni, o ile w umowie nie zostanie określony inny termin płatności. W kwestiach spornych uważa się, że faktura – dokument podatkowy została doręczona zamawiającemu w trzecim dniu po jej wysłaniu przez wykonawcę na adres zamawiającego podany w umowie.

2.4      W razie opóźnienia zamawiającego z zapłaceniem ceny dzieła lub jej części na podstawie faktury – dokumentu podatkowego wykonawcy, została między wykonawcą, a zamawiającym ustalona kara umowna, którą zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy w wysokości 0,1% z kwoty podanej na fakturze – dokumencie podatkowym wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

2.5      O ile do spedycji przedmiotu dzieła zostaną wykorzystane palety ładunkowe będące własnością wykonawcy, wówczas będą te palety ładunkowe prowadzone w ewidencji jako opakowania zwrotne i zostaną oddane przez zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ekspedycji podanej na dowodzie dostawy (liście przewozowym). W razie niedotrzymania określonego terminu wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę za niezwrócone palety ładunkowe w wysokości 440,- koron czeskich za sztukę (+VAT), a zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy tak wyliczoną kwotę na podstawie jego faktury w terminie płatności tej faktury.

 

3. WYKONANIE I PRZEKAZANIE DZIEŁA

3.1      Miejscem wykonania przedmiotu umowy o dzieło jest teren produkcyjny wykonawcy w miejscu siedziby jego firmy w Czeskim Cieszynie.

3.2      Miejscem przekazania przedmiotu dzieła zamawiającemu jest teren produkcyjny wykonawcy w miejscu siedziby jego firmy, o ile w umowie nie zostanie określone inaczej. Przedmiot dzieła powinien odebrać u wykonawcy zamawiający lub osoba trzecia pisemnie upoważniona przez osobę zamawiającego. Jeżeli zamawiający nie odbierze przedmiotu dzieła w uzgodnionym terminie, dostaje się do stanu opóźnienia, przy czym w okresie zwłoki niebezpieczeństwo szkody rzeczowej bez względu na przyczyny powstania szkody, obciąża zamawiającego.

3.3      O ile umowa określa obowiązek wykonawcy wysłania przedmiotu dzieła na miejsce określone przez zamawiającego (do magazynu zamawiającego) lub na inne miejsca określone przez zamawiającego (na przykład do magazynu dystrybutora), to zamawiający jest zobowiązany do wysłania wykonawcy najpóźniej trzy dni przed terminem zakończenia dzieła pisemnego rozdzielnika wysyłki. Pisemny rozdzielnik musi zawierać następujące dane: adres miejsca przekazania (firmę i siedzibę dystrybutora), nazwisko pracownika upoważnionego do odebrania przedmiotu dzieła. W przypadku niewywiązania się zamawiającego z tego obowiązku, jako miejsce przekazania dzieła zamawiającemu określa się teren produkcyjny wykonawcy w miejscu siedziby jego firmy, gdzie wykonawca wywiąże się ze swego obowiązku oddania przedmiotu dzieła poprzez wysłanie zamawiającemu pisemnego wezwania do odebrania przedmiotu dzieła.

3.4      O ile umowa określa obowiązek wykonawcy do wysłania przedmiotu dzieła na miejsce określone przez zamawiającego, to obowiązek wykonawcy wykonania dzieła jest spełniony w momencie przekazania przewoźnikowi przedmiotu dzieła umowy w celach transportu, o ile nie zostało w umowie uzgodnione, że obowiązek wykonawcy jest spełniony w momencie przekazania przedmiotu dzieła w miejscu, gdzie ma zostać dostarczony według pisemnych dyspozycji (rozdzielnika) zamawiającego.

3.5      W momencie przekazania przedmiotu dzieła niebezpieczeństwo szkody rzeczowej przechodzi na osobę zamawiającego.

3.6      Zamawiający zobowiązany jest do zbadania stanu przedmiotu dzieła niezwłocznie po przeniesieniu niebezpieczeństwa szkody rzeczowej i upewnienia się o jego jakości i ilości. Jeżeli przedmiot dzieła wysłany jest do miejsca określonego przez zamawiającego, zamawiający może odłożyć zbadanie stanu przedmiotu dzieła do czasu, kiedy przedmiot dzieła będzie dostarczony do miejsca  przeznaczenia.

3.7      Zamawiający przy odbiorze przedmiotu dzieła jest zobowiązany określić pisemnie swe zastrzeżenia. W przeciwnym razie uznaje się, że zamawiający nie ma w czasie odbioru przedmiotu dzieła żadnych zastrzeżeń.

3.8      Wykonawca zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu dzieła. Prawo do własności przedmiotu dzieła nabywa zamawiający w dniu pełnej zapłaty ceny dzieła.

 

4. REKLAMACJE

4.1      Ewentualne reklamacje dotyczące wad przedmiotu dzieła może zamawiający zgłaszać pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu, najpóźniej do 20-tu dni od terminu oddania przedmiotu dzieła. Wykonawca rozpatrzy reklamację do 10-ciu dni od  zgłoszenia reklamacji.

4.2      Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady dzieła powstałe w wyniku zastosowania materiałów wyjściowych do produkcji przekazanych mu przez zamawiającego. Wykonawca nie ponosi również odpowiedzialności za wady spowodowane wykonaniem niewłaściwych poleceń – instrukcji udzielonych mu przez zamawiającego, jeżeli wykonawca zwrócił uwagę na niewłaściwość tych poleceń, a zamawiający trwał przy ich dotrzymaniu lub, jeżeli wykonawca nie mógł stwierdzić niewłaściwości tych poleceń.

4.3      Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady dzieła spowodowanych niewłaściwym magazynowaniem lub nieodpowiednim operowaniem przedmiotem dzieła po tym, kiedy wykonawca wywiązał się ze swojego obowiązku wykonania dzieła.

 

5. POSTANOWIENIA DODATKOWE

5.1      Ilość rzeczywiście dostarczonego przedmiotu dzieła może się różnić od ilości uzgodnionej w Umowie o dzieło w następujący sposób: 4%  przy nakładzie do 1.000 sztuk, 2% przy nakładzie do 20.000 sztuk, 1% przy nakładzie ponad 20.000 sztuk. O ile zamawiający wykluczyłby w zamówieniu możliwość dostawy poniżej zamówionej ilości, to wykonawca ma prawo dostarczyć dwukrotność podanej odchyłki od uzgodnionej ilości. O ile zamawiający wykluczyłby w zamówieniu możliwość dostawy ponad zamówioną ilość, to wykonawca jest upoważniony do dostarczenia dwukrotności podanej odchyłki poniżej uzgodnionej ilości.

5.2      Jeżeli w trakcie produkcji dojdzie do jej przerwania na żądanie zamawiającego lub, jeżeli zamawiający nieustannym opóźnianiem się uniemożliwia wykonawcy kontynuowanie produkcji, to wówczas wykonawca ma prawo do zakończenia pracy i wystawienia zamawiającemu faktury na wszystkie poniesione koszty, powiększone o 10% tytułem wyrównania poniesionych  strat.

5.3      Do odstąpienia Umowy o dzieło lub do zmiany terminu dostawy może dojść również w przypadku opóźnień w płatnościach za już zrealizowane dostawy, przekraczających o ponad 20 dni termin płatności podany na fakturze.

5.4      Jeżeli którakolwiek ze stron umownych nie będzie zdolna do wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy z powodu działania sił wyższych (klęski żywiołowe, samowolne działanie osób trzecich itp.), ta strona umowy jest na okres trwania tych przeszkód i w zakresie ich skutków, zwolniona od swych obowiązków wynikających z Umowy o dzieło.

5.5      Zamawiający odpowiada za to, że posiada licencję na powielanie i dystrybucję dzieła, udzieloną przez autora dzieła.

5.6      W wypadku, iż którakolwiek ze stron umowy wyśle przesyłkę za pomocą usługi pocztowej, to uznaje się, że przesyłka dotarła w trzecim dniu roboczym po wysłaniu. Jednak, jeżeli przesyłka jest wysłana na adres w innym kraju, uważa się, że dotarła ona w piętnastym dniu roboczym od wysłania.

5.7      Strony umowy jednoznacznie zgadzają się, że termin przedawnienia do wykonywania praw z tej umowy wynosi trzy (3) lata, przy czym bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym prawo stało się wymagalne.

5.8      Zamawiający oświadcza, że przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w znaczeniu postanowień § 1765 Kodeksu cywilnego.

5.9      Zamawiający nie jest uprawniony do jednostronnego zaliczenia którejkolwiek swej wierzytelności z wierzytelnością wykonawcy.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1      Związki prawne, które nie są objęte niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, w obowiązującym brzmieniu.

6.2      Treść powyższej Umowy o dzieło jest wiążąca dla obu stron. Treść umowy nie może ulec zmianie w inny sposób, niż formą pisemną. Jeżeli Umowa lub Warunki Handlowe ustalają obowiązek strony w rodzaju: pisemnie wysłać, przekazać, zgłosić, oddać lub skomentować, to forma pisemna utrzymana jest również w ramach postępowania prawnego wykonanego pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji lub innych technicznych środków komunikacji umożliwiających otrzymywanie ich treści oraz określenie osoby działającej, chyba że Umowa stanowi inaczej.

6.3      Ważność postępowania prawnego dokonanego w formie pisemnej wymaga podpisu obu stron Umowy. Podpis osoby działającej może być wykonany za pomocą środków elektronicznych, zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi.

6.4      Zamawiający wiążąco oświadcza, że wzajemne świadczenia przewidziane dla wykonawcy nie są rażąco nieproporcjonalne do tego, co wykonawca dostarcza zamawiającemu.

6.5      Wszelkie spory wynikające z tej Umowy będą regulowane przepisami prawa Republiki Czeskiej przez złożenie pozwu do właściwego sądu według siedziby wykonawcy.

6.6      Niniejsza Umowa o dzieło wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony.

6.7      Umowa o dzieło została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.