1. PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI STRON UMOWNYCH

1.1 Wykonawca zobowiązuje się do właściwego wykonania przedmiotu dzieła na ryzyko i koszty własne i do oddania go zamawiającemu w uzgodnionym terminie. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu dzieła i zapłacenia go po cenie umownej.

1.2 Zamawiający jest zobowiązany do przekazania wykonawcy materiałów wyjściowych do produkcji oraz wszelkich poleceń dotyczących tejże realizacji w ilości oraz jakości koniecznej do właściwego wykonania przedmiotu dzieła (dalej tylko „materiały wyjściowe do produkcji”) w terminie określonym w punkcie III. Umowy o dzieło (Przekazanie materiałów wyjściowych do produkcji). Jeżeli zamawiający nie wywiąże się z powyższego obowiązku, dostaje się do opóźnienia.

1.3 Jeżeli niewłaściwe materiały wyjściowe do produkcji przeszkadzają we właściwym wykonaniu dzieła, wówczas wykonawca powinien przerwać produkcję na okres niezbędny do zmiany materiałów wyjściowych do produkcji przez zamawiającego, lub dopóki nie otrzymie od zamawiającego pisemnego zawiadomienia z informacją, iż zamawiający obstaje przy wykonaniu dzieła z wykorzystaniem przekazanych materiałów wyjściowych do produkcji. Czas określony do wykonania dzieła wydłuża się o czas przerwania dzieła aż do momentu, kiedy wykonawca może w ramach swych możliwości kontynuować wykonywanie dzieła, o ile nie dojdzie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym do uzgodnienia innego terminu wykonania dzieła, a to w formie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy o dzieło. W przypadku przerwania wykonywania przedmiotu dzieła zostanie uzgodniony nowy termin oddania przedmiotu dzieła, również w formie pisemnego dodatku do Umowy o dzieło. Wykonawca ma prawo do zwrotu kosztów powstałych w związku z przerwaniem dzieła lub zastosowaniem nieodpowiednich materiałów wyjściowych do produkcji do momentu, zanim można było stwierdzić niewłaściwość danych materiałów wyjściowych do produkcji.

1.4 Jeśli zamawiający po zwróceniu mu uwagi na niewłaściwość materiałów wyjściowych do produkcji zażąda od wykonawcy naprawy lub przygotowania materiałów wyjściowych do produkcji, a wykonawca na podstawie pisemnego żądania zamawiającego przeprowadzi naprawę lub przygotuje materiały wyjściowe do produkcji, wówczas ma wykonawca prawo do zwrotu kosztów za wykonaną naprawę lub kosztów powstałych w wyniku przygotowania materiałów wyjściowych do produkcji. Zwrot kosztów będzie rozliczony przez wykonawcę razem z ceną za wykonanie przedmiotu  dzieła, o ile pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nie zostanie uzgodnione inaczej.

1.5 Jeśli zamawiający opóźni się z dostarczeniem materiałów wyjściowych do produkcji lub jeżeli natychmiast nie zareaguje na zwrócenie mu uwagi przez wykonawcę na fakt, iż przedłożone materiały wyjściowe do produkcji są niewłaściwe, będzie fakt ten traktowany jako poważne naruszenie umowy, na podstawie którego ma wykonawca prawo do wypowiedzenia umowy, o ile nie zostanie w formie pisemnego aneksu do Umowy o dzieło uzgodniony nowy termin wykonania dzieła lub też jeżeli zamawiający i wykonawca nie uzgodnią inaczej.

1.6 Materiały wyjściowe do produkcji przekazane  wykonawcy przez zamawiającego w celu wykonania dzieła zostają własnością zamawiającego. Materiały wyjściowe do produkcji po wykonaniu dzieła będą magazynowane u wykonawcy i oddane zamawiającemu na jego żądanie po pełnym zapłaceniu ceny za zrealizowane dzieło. Aż do momentu całkowitego zapłacenia ceny dzieła ma wykonawca prawo do zatrzymania materiałów produkcyjnych przekazanych mu przez zamawiającego.

1.7  Zamawiający powinien zapewnić, by publikacja obejmowała Dziennikiem Ustaw określone dane (§ 2 ustawa nr 37/1995 Dziennika Ustaw).

Tisk a vazba:  Finidr, s.r.o., Český Těšín.

1.8 Wykonawca będzie oznaczony w publikacji w następujący sposób: W przypadku niedotrzymania postanowienia 1.8 wykonawca ma prawo uzupełnić brakujące dane.

2. WARUNKI DOSTAWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1 Wykonawca jest upoważniony do wystawienia rachunku na sumę za wykonanie przedmiotu dzieła w dniu, kiedy spełni swój obowiązek zrealizowania przedmiotu umowy w formie właściwego ukończenia oraz przekazania zamawiającemu przedmiotu pełnienia umowy na warunkach określonych w Umowie o dzieło.

2.2 Zamawiający dostaje się do opóźnienia z odebraniem przedmiotu dzieła, jeżeli wbrew swym obowiązkom nie odbierze od wykonawcy odpowiednio mu zaoferowany przedmiot dzieła. W razie zalegania ze strony zamawiającego z odebraniem przedmiotu dzieła jest wykonawca upoważniony do fakturacji przedmiotu dzieła w dniu, kiedy to zamawiający zaczął zwlekać z odebraniem przedmiotu dzieła.

2.3 Cena dzieła jest płatna na podstawie rachunku – podkładki podatkowej wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia ceny dzieła w terminie płatności określonym na rachunku – podkładce podatkowej, o ile w umowie nie zostanie określony inny termin płatności. W kwestiach wątpliwych obowiązuje, że rachunek – podkładka podatkowa została wręczona zamawiającemu w trzecim dniu po jego odesłaniu przez wykonawcę na adres zamawiającego podany w umowie.

2.4 W razie zalegania zamawiającego z zapłaceniem ceny dzieła lub jej części na podstawie rachunku – podkładki podatkowej wykonawcy, została między wykonawcą a zamawiającym ustalona kara umowna w wysokości 0,1% kwoty podanej na rachunku – podkładce podatkowej za każdy jeden dzień zwłoki, do zapłacenia której zobowiązuje się zamawiający.

2.5 O ile do ekspedycji przedmiotu dzieła zostaną wykorzystane palety ładunkowe będące własnością wykonawcy, wówczas będą owe palety ładunkowe prowadzone w ewidencji jako zwrotne opakowania i zostaną oddane przez zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ekspedycji podanej na dowodzie dostawy (ceduli). W razie niedotrzymania określonego terminu wystawi wykonawca zamawiającemu rachunek na niezwrócone palety ładunkowe w wysokości 440,- koron czeskich za sztukę (+VAT), a zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy daną kwotę na podstawie rachunku w terminie płatności podanym na tymże rachunku.

3. WYKONANIE I PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

3.1 Miejscem wykonania przedmiotu umowy o dzieło jest areał produkcyjny wykonawcy w miejscu siedziby firmy w Czeskim Cieszynie.

3.2 Miejscem przekazania przedmiotu dzieła zamawiającemu jest areał produkcyjny wykonawcy w miejscu siedziby firmy, o ile w umowie nie zostanie określone inaczej. Przedmiot dzieła powinien odebrać u wykonawcy zamawiający lub osoba trzecia pisemnie upoważniona przez osobę zamawiającego. Jeżeli zamawiający nie odbierze przedmiotu dzieła w uzgodnionym terminie, dostaje się do opóźnienia, przy czym w okresie opóźnienia obciąża zamawiającego niebezpieczeństwo szkody rzeczowej bez względu na przyczyny powstania szkody.

3.3 O ile umowa określa obowiązek wykonawcy wysłać przedmiot dzieła na miejsce określone przez zamawiającego (do magazynu zamawiającego) lub na inne miejsca określone przez zamawiającego (na przykład do magazynu dystrybutora), wówczas jest zamawiający zobowiązany do wysłania wykonawcy najpóźniej trzy dni przed terminem zakończenia dzieła pisemnego rozdzielnika. Pisemny rozdzielnik musi zawierać następujące należności: adres miejsca przekazania (firmę i siedzibę dystrybutora), nazwisko pracownika upoważnionego do odebrania przedmiotu dzieła. W przypadku niewywiązania się zamawiającego z danego obowiązku określa się jako miejsce przekazania dzieła zamawiającemu areał produkcyjny wykonawcy w miejscu siedziby firmy, gdzie wykonawca wywiąże się ze swego obowiązku oddać przedmiot dzieła poprzez wysłanie zamawiającemu pisemnego wezwania do odebrania przedmiotu dzieła.

3.4 O ile umowa określa obowiązek wykonawcy do wysłania przedmiotu dzieła na miejsce określone przez zamawiającego, wówczas jest obowiązek wykonawcy wykonać dzieło spełniony w momencie przekazania spedytorowi przedmiotu dzieła umowy w celach transportu, o ile nie zostało w umowie uzgodnione, że obowiązek wykonawcy jest spełniony w momencie przekazania przedmiotu dzieła w miejscu, gdzie ma zostać dostarczony według pisemnych dyspozycji (rozdzielnika) zamawiającego.

3.5 W momencie oddania przedmiotu dzieła niebezpieczeństwo szkody rzeczowej przechodzi na osobę zamawiającego.

3.6 Zamawiający zobowiązany jest do zbadania przedmiotu dzieła niezwłocznie po przejćiu niebezpieczeństwa szkody na rzeczy i upewnić się o jego jakości i ilości. Jeżeli przedmiot dzieła wysłany jest do miejsca określonego przez zamawiającego, zamawiający może odłożyć zbadanie przedmiotu dzieła do czasu, kiedy przedmiot dzieła będzie dostarczony do miejsca  określonego przez zamawiającego.

3.7 Zamawiający zobowiązany jest przy odbiorze przedmiotu dzieła określić pisemnie swe zastrzeżenia. W przeciwnym razie uznaje się, że zamawiający nie ma w czasie odbioru przedmiotu dzieła żadnych zastrzeżeń.

3.8 Wykonawca zastrzega sobie własność przedmiotu dzieła. Prawo do własności przedmiotu dzieła nabywa zamawiający w dniu pełnej zapłaty ceny dzieła.

4. REKLAMACJE

4.1 Ewentualne reklamacje dotyczące wad przedmiotu dzieła może zamawiający zgłaszać pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu, najpóźniej do 20-tu dni od terminu oddania przedmiotu dzieła. Wykonawca rozpatrzy reklamację do 10-ciu dni od  zgłoszenia reklamacji.

4.2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady dzieła powstałe w wyniku zastosowania materiałów wyjściowych do produkcji oddanych mu przez zamawiającego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności również za wady spowodowane dotrzymaniem niewłaściwych poleceń – instrukcji udzielonych mu przez zamawiającego, jeżeli wykonawca zwrócił uwagę na niestosowność tych poleceń a zamawiający upierał się przy ich dotrzymaniu lub jeżeli wykonawca nie mógł stwierdzić niestosowności tych poleceń.

4.3 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady dzieła spowodowanych niewłaściwym magazynowaniem lub nieodpowiednią manipulacją z przedmiotem dzieła po tym, co wykonawca wywiązał się ze swojego obowiązku wykonać dzieło.

5. POSTANOWIENIA INNE

5.1 Ilość rzeczywiście dostarczonego przedmiotu dzieła może się różnić od ilości uzgodnionej w Umowie o dzieło w następujący sposób: 4%  przy nakładzie do 1.000 sztuk, 2% przy nakładzie do 20.000 sztuk, 1% przy nakładzie ponad 20.000 sztuk. O ile zamawiający wykluczyłby w zamówieniu możliwość dostawy poniżej zamówionej ilości, ma wykonawca prawo dostarczyć dwukrotność podanego odchylenia od ilości uzgodnionej. O ile zamawiający wykluczyłby w zamówieniu możliwość dostawy ponad zamówioną ilość, jest wykonawca upoważniony do dostarczenia dwukrotności podanego odchylenia poniżej uzgodnionej ilości.

5.2 Jeżeli w trakcie produkcji dojdzie do jej przerwania na żądanie zamawiającego lub jeżeli zamawiający nieustannym opóźnianiem przeszkadza wykonawcy w kontynuacji produkcji, wówczas ma wykonawca prawo do zakończenia pracy i wystawienia zamawiającemu rachunku na wszystkie poniesione koszty, powiększone o 10% tytułem wyrównania poniesionych  strat.

5.3 Do zerwania Umowy o dzieło lub do zmiany terminu dostawy ze strony wykonawcy może dojść również w przypadku opóźnień w płatnościach za już zrealizowane dostawy, przekraczających 20 dni termin płatności podany na rachunku.

5.4 Jeżeli którakolwiek ze stron umownych nie będzie zdolna do wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy z powodu sił wyższych (żywioły, samowolne działanie osób trzecich, itp.) jest ta strona umowna na okres trwania tych przeszkód i w zasięgu ich skutków zwolniona od swych obowiązków wynikających z Umowy o dzieło.

5.5 Zamawiający odpowiada za to, że posiada licencję na powielanie i dystrybucję dzieła.

5.6 W wypadku, iż którakolwiek ze stron umowy wyśle przesyłkę za pomocą usługi pocztowej, uznaje się, że przesyłka dotarła w trzecim dniu roboczym po wysłaniu. Jednakże jeśli przesyłka jest wysłana na adres w innym kraju, uważa się, że dotarła ona w piętnastym dniu roboczym od wysłania.

5.7 Strony umowy jednoznacznie zgadzają się, że termin przedawnienia do wykonywania praw z tej umowy wynosi trzy (3) lata, przy czym bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym prawo stało się wymagalne.

5.8 Zamawiający oświadcza, że przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w znaczeniu postanowienia § 1765 Kodeksu cywilnego.

5.9 Zamawiający nie jest uprawniony do jednostronnego potrącenia którejkolwiek swej wierzytelności z wierzytelnością wykonawcy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Związki prawne, które nie są objęte niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego, w obowiązującym brzmieniu.

6.2 Treść powyższej Umowy o dzieło jest wiążąca dla obu stron. Treść umowy nie może ulec zmianie inną niż pisemną formą. Jeżeli Umowa lub warunki handlowe ustalają obowiązek strony pisemnie wysłać, przekazać, zgłosić, oddać lub zkomentować, forma pisemna utrzymana jest również w ramach postępowania prawnego wykonanego pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji lub innych technicznych środków komunikacji umożliwiających przechwytywanie ich treści oraz określenie osoby działającej, chyba że Umowa stanowi inaczej.

6.3 Ważność postępowania prawnego dokonanego w formie pisemnej wymaga podpisu obu stron Umowy. Podpis osoby działającej może być wykonany za pomocą środków elektronicznych, zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi.

6.4 Zamawiający oświadcza, że wzajemne świadczenia przewidziane dla wykonawcy nie są rażąco nieproporcjonalne do tego, co dostarcza wykonawca zamawiającemu.

6.5 Wszelkie spory wynikające z tej Umowy będą regulowane przepisami prawa Republiki Czeskiej wszczęciem sprawy do sądu właściwego według oficjalnej siedziby wykonawcy.

6.6 Wykonawca i zamawiający zgodnie z postanowieniem § 2 ustawy nr 216/1994 Dz.U., Ustawy o postępowaniu arbitrażowym i realizacji orzeczeń arbitrażowych, w obowiązującym brzmieniu, uzgodnili, że wszystkie spory powstałe z powodu tej umowy, które nie uda im się uregulować drogą polubowną będą przekazane do rozpatrzenia Sądowi Polubownemu przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Komorze Agrarnej Republiki Czeskiej w Pradze przez jedynego arbitra, który będzie w tym celu mianowany przewodniczącym Sądu Polubownego z zastosowaniem przepisów prawnych Republiki Czeskiej, zwłaszcza ustawy nr 89/2012 Dz.U., w obowiązującym brzemieniu.

6.7 Wykonawca i zamawiający także uzgodnili, że klauzula arbitrażowa, którą pomiędzy sobą wzajemnie uzgodnili w akap. 6.6 tych warunków handlowych nie zostanie zastosowana w wypadku, kiedy wykonawca zdecyduje się wystąpić z żądaniem finansowym wobec zamawiającego w postępowaniu odnośnie europejskiego nakazu płatniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (ES) nr 1896/2006.

6.8 Niniejsza Umowa o dzieło wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez  obie strony.

6.9 Umowa o dzieło została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.